HoneyTherapy - wersja polska HoneyTherapy - wersja angielska
menu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo  Pasieczne Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach, przy ul. Racławickiej 162, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000482408, REGON 122972645, NIP 5512618042.

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności,fake rolex kaufen marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •  przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@pasiekalyson.pl